Pricing Table Particle

Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change
 • Basic
 • Standard Compliant Channels
 • $50
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 1 GB of space
 • Support at $25/hour
 • Sign Up
 • Premium
 • Standard Compliant Channels
 • $100
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 10 GB of space
 • Support at $15/hour
 • Sign Up
 • Platinum
 • Standard Compliant Channels
 • $250
 • Completely synergize resource taxing relationships via premier market
 • 30 GB of space
 • Support at $5/hour
 • Sign Up
 • Rekrutacja
 • Nowyprojekt1
 • Nowyprojekt2
 • Nowyprojekt3
 • O PROJEKCIE
 • WYKONAWCY PROJEKTU
 • OFERTA

dzwoni

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie realizuje projekt
„Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną CENTRUM DZWONI” . 

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-01 do: 2023-06-30

Numer wniosku: RPDS.09.01.01-02-0034/19

Numer i nazwa: Osi Priorytetowej RPO WD na lata 2014-2020: 9 Włączenie społeczne

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020 : 9.1 Aktywna integracja

Numer i nazwa Podziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO na lata 2014-2020 : 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne 

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie:  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu

Tytuł projektu: Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "CENTRUM DZWONI"

Beneficjent projektu: Powiat Głogowski

Realizator projektu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Głogowie, ul. Perseusza 9,
67-200 Głogów, Powiat Głogowski, województwo dolnośląskie; 

Całkowita wartość projektu: 2 053 247,32 zł 

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 1 948 351,32 zł

 

Cele i planowane efekty projektu:

Celem głównym projektu jest: Wzrost aktywności i umiejętności  społeczno-zawodowych u 50 osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu od lekkiego po znaczny, poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Cel główny projektu realizowany będzie poprzeznbsp;cele szczegółowe projektu.

Cele szczegółowe:

 1. Wzrost umiejętności, kompetencji społecznych 50 poprzez
  wzmocnienie zaradności samodzielności aktywności społecznej.
 2. Umożliwienie dostępu 50 OzNI do usług instrumentów rynku pracy,
  dostosowanych do poziomu ich funkcjonowania.
 3. Wzrost kompetencji umiejętności i doświadczenia zawodowego50 OzNI
   poprzez odbycie staży/ praktyk zawodowych otwartym rynku pracy.

Projekt Centrum Doradztwa Zawodowego i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (Centrum Dzwoni)
zakłada wsparcie 50 osób (K13;M17) z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI),
w systemie opartym na europejskich standardach zatrudnienia wspomaganego ON. Wiodącą rolę w zatrudnieniu wspomaganym pełni trener pracy (TP). Wspiera on osobę
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym, w przypadku OzNI i psychiczną oraz spektrum autyzmu również z lekkim stopniem na 5 etapach aktywizacji zawodowej:

 1. Zaangażowanie OzNI.
 2. Stworzenie profilu zawodowego.
 3. Znajdywanie pracy.
 4. Zaangażowanie pracodawcy 
 5. Wsparcie w miejscu pracy i po za nim.

Rola Trenera Pracy wspomagana jest usługami psychologa, doradcy zawodowego, wsparciem psychospołecznym świadczonym przez asystenta osób niepełnosprawnych (AON), pośrednika pracy. W ramach projektu zastosowane są instrumenty rynku pracy: staże/praktyki zawodowe w celu umożliwienia OzNI podniesienia umiejętności i doświadczenia zawodowego.

W projekcie wykorzystuje się wsparcie pomocnicze:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • badania lekarskie,
 • zakup ubrań roboczych i innych niezbędnych do realizacji projektu.

Projekt realizowany jest zgodnie z zindywidualizowanymi potrzebami funkcjonalnymi OzNI z wykorzystaniem mechanizmów racjonalnych usprawnień tj. opracowanie materiałów szkoleniowych easy to read, oraz zależnie od potrzeb osób ze schorzeniami sprzężonymi tj., dostosowanie infrastruktury komputerowej.

W efekcie w wyniku działań przewidzianych w projekcie:

 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie psychologiczne
 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • 50 uczestników projektu otrzyma wsparcie trenera pracy
 • 50 uczestników projektu otrzyma usługę doradztwa zawodowego
 • 35 uczestników projektu ukończy warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
 • 50 uczestników projektu otrzyma usługę pośrednictwa pracy
 • 25 uczestników projektu odbędzie 6-miesięczne staże zawodowe
 • 25 uczestników projektu odbędzie 1-miesięczne praktyki zawodowe
 •  7 uczestników projektu zostanie zatrudnionych na otwartym rynku pracy.

Harmonogram zadaniowy projektu prezentujący główne etapy projektu:

 1. Poradnictwo psychologiczne
 2. Wsparcie psychospołeczne uczestników projektu.
 3. Warsztaty grupowe z zakresu rozwijania umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 4. Poradnictwo zawodowe
 5. Zatrudnienie wspomagane
 6. Pośrednictwo pracy.

KONTAKT

ZADZWOŃ
76 836 57 34
NASZ ADRES
Głogów, ul .Norwida 3
NAPISZ
centrumdzwoni.glogow@gmail.com